Trung tâm trợ giúp

9. Chính sách về tính định vị của quảng cáo

9. Chính sách về tính định vị của quảng cáo

Nội dung quảng cáo được phân phối trên Zalo Ads cần đảm bảo thể hiện được các đặc tính định vị sau: 

9.1 Tính phù hợp: tất cả các thành phần của quảng cáo, bao gồm mọi văn bản, hình ảnh hoặc phương tiện khác, phải liên quan và phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp và đối tượng xem quảng cáo.

9.2 Tính chính xác: Quảng cáo phải thể hiện rõ công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu đang được quảng cáo.

9.3 Trang đích: Sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo trong bản sao quảng cáo phải khớp với những sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo trên trang đích và trang web đích không được cung cấp hay liên kết đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ bị cấm nào.

Đã sao chép link