Trung tâm trợ giúp

Lọc thông số liên quan đến Zalo Ads trong Google Analytics (Query Parameters)

Nhằm mục đích hỗ trợ nhà quảng cáo quản lý tốt hơn phần báo cáo và theo dõi chiến dịch quảng cáo website thuận tiện hơn, Zalo Ads hướng dẫn nhà quảng cáo lọc dễ dàng hơn các thông số liên quan đến Zalo Ads trên Google Analytics theo từng bước cụ thể bên dưới như sau:

1. Loại trừ thông số truy vấn URL trên Universal Analytics (GA3)

 • Bước 1: Chọn Admin
 • Bước 2: Chọn View Settings
 • Bước 3: Chọn Exclude URL Query Parameters
 • Bước 4: Nhập “zaclid” và lưu lại.

2. Loại trừ thông số truy vấn URL trên GA4

 • Bước 1: Chọn Templates -> Chọn Search Galery
 • Bước 2: Tìm trim query và chọn Add to workspace
 • Bước 3: Vào Variables -> Chọn New > Chọn nút chỉnh sửa Variable configuration 
 • Bước 4: Tại mục Choose variable type, chọn Trim Query
 • Bước 5: Ở mục Target URL chọn Page URL, và bấm Add row ở mục Delete query key
 • Bước 6: Nhập “zaclid” và bấm Save
 • Bước 7: Vào Tags -> Chọn GA4 configuration tag, tại mục Fields to Set thêm field name “page_location” và value như hình để sử dụng  

Đã sao chép link