Trung tâm trợ giúp

Sử dụng đối tượng đã lưu

Sử dụng đối tượng đã lưu

Lưu nhóm đối tượng

Nhà quảng cáo phải lưu đối tượng thì mới sử dụng được cho nhóm quảng cáo khác. Để thực hiện điều này, nhà quảng cáo chỉ cần tạo đối tượng rồi nhấp vào nút Lưu nhóm đối tượng ở cuối phần tạo đối tượng quảng cáo.

Sau đó đặt tên nhóm đối tượng để dễ phân biệt và sử dụng lại

Sử dụng đối tượng đã lưu

Để sử dụng đối tượng đã lưu cho nhóm quảng cáo mới, nhấp vào Sử dụng đối tượng đã lưu ở đầu phần “Đối tượng” khi tạo nhóm quảng cáo, rồi chọn đối tượng muốn sử dụng trên menu thả xuống.

Đã sao chép link