Trung tâm trợ giúp

Ý nghĩa các thông số của quảng cáo

Quảng cáo trên Zalo Ads có nhiều thông số bạn cần lưu ý để quản lý và tối ưu quảng cáo đạt hiệu quả như mong đợi.

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo bao gồm:

ID: là mã ID của quảng cáo, mỗi quảng cáo sẽ có 1 số ID quảng cáo riêng, mã ID này chính là 8 số.

Tên quảng cáo: tên của từng quảng cáo trong chiến dịch. Tên quảng cáo giúp KH có thể phân biệt từng quảng cáo trong chiến dịch. KH có thể áp dụng tên từng quảng cáo để phân biệt các quảng cáo trong kỹ thuật A/B testing.

Trạng thái: thể hiện trạng thái của quảng cáo:

  • Tạo mới : quảng cáo đang tạo và chưa gửi duyệt ,
  • Không chạy – Chờ lịch chạy: quảng cáo thiết lập lịch chạy sau ngày tạo quảng cáo, đã được duyệt và sẽ tự động phân phối khi đến ngày đã lên lịch
  • Đang chạy: quảng cáo đang được phân phối trong hệ thống Zalo Ads
  • Tạm dừng: quảng cáo được KH tạm dừng,
  • Dừng hoạt động: quảng cáo bị dừng hoạt động do vi phạm chính sách quảng cáo, không thể chỉnh sửa trên quảng cáo đấy.
  • Hoàn tất: hệ thống hoàn tất quảng cáo do hết thời gian.

Thông số báo cáo

Khi quảng cáo của bạn đã được duyệt và phân phối trên Zalo Ads thì bạn dễ dàng theo dõi được các chỉ số báo cáo sau đây:

Lượt hiển thị: thông tin số lần hệ thống hiển thị quảng cáo đến nhóm đối tượng.

Lượt nhấn: số lần người dùng Zalo nhấn vào quảng cáo của nhà quảng cáo và xem thông tin quảng cáo.

CTR: chỉ số quan trọng đánh giá quảng cáo của nhà quảng cáo có thu hút người dùng nhấn vào hay không

CTR = số lượt nhấp chuột/ số lượt hiển thị x 100

Lượt liên hệ: số lần người dùng Zalo liên hệ (chat với OA hoặc gọi điện với số điện thoại) khi nhà quảng cáo sử dụng nút Hiển thị là Chat ngay hoặc Gọi điện.

Giá trung bình: giá quảng cáo hệ thống tính cho 1 click của người dùng Zalo vào quảng cáo của nhà quảng cáo. Giá trung bình sẽ bằng hoặc nhỏ hơn giá thầu nhà quảng cáo đặt trong lúc tạo quảng cáo. Nhà quảng cáo cần phải xem giá trung bình của quảng cáo dựa trên toàn thời gian quảng cáo đã chạy. Giá trung bình trong ngày có thể sẽ không chính xác do hệ thống cần thời gian để đồng bộ lại số lượng lượt nhấn và cho giá trung bình chính xác.

Chi phí: chi phí cho toàn bộ quảng cáo của nhà quảng cáo đã chạy. Hệ thống sẽ trừ trực tiếp số tiền này vào tài khoản quảng cáo của nhà quảng cáo theo thời gian thực.

Chi phí = số lượt nhấn x giá trung bình

Số người xem: số lượng người dùng Zalo trong hệ thống xem quảng cáo . Một quảng cáo sẽ được xem bởi nhiều người dùng Zalo.

Tần số: số lần quảng cáo được xem bởi người dùng Zalo. Một người dùng Zalo có thể thấy quảng cáo nhiều lần.

Đã sao chép link